Par Federāciju

 2.1.Publicēt Federācijas tīmekļa vietnē Federācijas sagatavotos dokumentus: 
2.1.1.Federācijas statūti;
2.1.2.kārtību (un iesniedzamos dokumentus), kādā Federācijā var tikt uzņemti jauni biedri;
2.1.3.Federācijas izpildinstitūcijas sastāvu, ievēlēšanas datumu un pilnvaru termiņu;
2.1.4.oficiāli reģistrēto Federācijas biedru sarakstu;
2.1.5.informāciju par Federācijas izpildinstitūcijas sēdēm un biedru sapulcēm, kā arī to protokolus;
2.1.6.Federācijas 2015.gada pārskatu;
2.1.7. Federācijas 2016.gada budžetu; 
2.1.8. sporta sacensību pamatnoteikumus latviešu valodā;
2.1.9. starptautisko sporta sacensību noteikumus;
2.1.10.sporta sacensību kalendāru;
2.1.11.Latvijas čempionātu sacensību rezultāti;
2.1.12.Federācijas apstiprinātās prasības, lai persona varētu saņemt Federācijas atzinumu par atbilstību A, B un C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. 
2.2.Jebkuros Federācijas popularizējošos materiālos un Federācijas tīmekļa vietnē (mājaslapā) un citās aktivitātēs, kas finansētas saskaņā ar Līgumu norādīt, ka Federācija un attiecīgais pasākums tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem, izvietot saskaņā ar Sporta likuma 13. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2009. gada 12. maija noteikumu Nr.422 „Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu”