• LSF.jpg
  • lsfp.png
  • lvgeb.png
  • lvsport.png

3. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana


3.1. Biedrībā var iestāties juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar sportu un kuras dod
reālu un būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanai. Fiziskās personas var
atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu, veicot brīvprātīgo darbu biedrības labā vai citādi,
vienojoties ar biedrību, taču tās nevar iegūt biedra vai biedra kandidāta statusu.
3.2. Lai iestātos biedrībā, persona iesniedz biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma
formu un tam pievienojamos dokumentus nosaka valde.
3.3. Par biedra uzņemšanu biedrībā lemj valde. Valde var uzņemt personu par pilntiesīgu
biedrības biedru vai kā biedra kandidātu. Viena gada laikā no valdes lēmuma par biedra
kandidāta statusa piešķiršanu valde patstāvīgi vai pēc biedra kandidāta lūguma var
pieņemt lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu par pilntiesīgu biedru. Ja valde šādu
lēmumu nepieņem viena gada laikā no biedra kandidāta statusa piešķiršanas, attiecīgā
persona zaudē biedra kandidāta statusu, bet var nekavējoties iesniegt jaunu pieteikumu
par tās uzņemšanu biedrībā.
3.4. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta statusa piešķiršanu valde pieņem divu nedēļu
laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz lēmuma pieņemšanu
jāuzaicina pieteicējs un jāuzklausa tā viedoklis. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis
lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas
laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Persona kļūst par biedrības biedru vai biedra
kandidātu, ja valde pieņem šādu lēmumu un šī persona desmit darba dienu laikā pēc
lēmuma saņemšanas samaksā noteikto iestāšanās biedra naudu.
3.5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru vai biedra kandidātu pieteicējs var pārsūdzēt biedru
sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valdes lēmuma
saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce atsaka
uzņemt pieteicēju par biedru vai biedra kandidātu, pieteicējs var atkārtoti pieteikties
uzņemšanai biedrībā ne agrāk kā gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma
pieņemšanas dienas.
3.6. Biedrs un biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstiski paziņojot par
to valdei. Biedrs un biedra kandidāts ir izstājies brīdī, kad valde saņēmusi šādu
paziņojumu.
3.7. Biedru un biedra kandidātu var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja tas vairāk kā 3
mēnešus nav maksājis biedra naudu, nepilda sapulces vai valdes lēmumus, savus
pienākumus vai uzņemtās saistības, vai veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem
vai biedrības goda kodeksu. Biedra kandidātu var izslēgt arī tad, ja tas ar savu darbību
nedod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.
3.8. Lemjot par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu valde uzaicina izslēdzamo biedru
(biedra kandidātu) un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausa tā viedokli. Izslēdzamā
biedra (biedra kandidāta) neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums

par izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstiski jāpaziņo izslēdzamajam
biedram (biedra kandidātam) piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
3.9. Valdes lēmumu par izslēgšanu no biedrības biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcei,
iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valda lēmuma
saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē.
3.10. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu pēc savas iniciatīvas var pieņemt
biedru sapulce. Biedru sapulces lēmums par biedra vai biedra kandidāta uzņemšanas
atteikumu un par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu ir galīgs.
3.11. No biedrības izslēgta persona var iesniegt pieteikumu par uzņemšanu biedrībā ne agrāk
kā gadu pēc izslēgšanas no biedrības. Biedrs un biedra kandidāts ir izslēgts no biedrības
dienā, kad beidzas termiņš valdes lēmuma pārsūdzēšanai, bet ja lēmums pārsūdzēts –
brīdī, kad pieņemts attiecīgs biedru sapulces lēmums.

Автор :