top of page

FEDERĀCIJA | Federācijas statūti

Apstiprināti jaunā redakcijā

ar biedru sapulces 2021.gada 8.oktobra lēmumu (3.punkts),

Biedru sapulces protokols Nr.01/2021

Biedrība „Latvijas Svarcelšanas federācija”

STATŪTI

1.      Biedrības nosaukums

1.1.   Biedrības nosaukums ir Biedrība „Latvijas Svarcelšanas federācija” (turpmāk tekstā – biedrība).

 1.2.      Biedrības simboliku veido stilizēts tās nosaukuma saīsinājuma „LSF” attēls.

 

2.      Biedrības mērķi

2.1. Biedrības mērķis ir organizēt efektīvus pasākumus svarcelšanas sporta attīstībai Latvijā, lai pienācīgi konkurētu ar citu valstu sportistiem, kā arī vispusīgi attīstītu cilvēka fiziskās un garīgās spējas.

 2.2.    Biedrības mērķa sasniegšanai tā pilda šādus uzdevumus:

    2.2.1.    veicina un attīsta svarcelšanas sportu Latvijā;

   2.2.2. pārstāv Latviju Starptautiskajā Svarcelšanas federācijā, Eiropas Svarcelšanas federācijā un citās starptautiskajās svarcelšanas organizācijās;

   2.2.3. nodrošina Latvijas svarcēlāju piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos dažādās vecuma grupās;

   2.2.4. nodrošina visu līmeņu svarcelšanas sacensību sarīkošanu Latvijā, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas;

   2.2.5. veicina progresīvu nodarbību un treniņu metožu izmantošanu, lai panāktu augsta līmeņa svarcēlāju sagatavošanu Latvijā;

   2.2.6. meklē apdāvinātus jauniešus un iesaista viņus profesionālās svarcelšanas sporta nodarbībās, radot nepieciešamos apstākļus viņu spēju vispusīgai attīstībai;

    2.2.7.    popularizē svarcelšanas sportu un savu darbību Latvijā;

   2.2.8.   sagatavo svarcelšanas sporta tiesnešus un organizē viņu kvalifikācijas paaugstināšanu;

    2.2.9.    veic citus pasākumus, kas atbilst biedrības mērķim.

2.3. Biedrība savā darbībā ievēro Starptautiskās Svarcelšanas federācijas un Eiropas Svarcelšanas federācijas noteikumus, Olimpiskās hartas principus, šos statūtus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

2.4. Biedrība var līdzdarboties pasākumos, kas saistīti ar tās mērķu sasniegšanu, un iesaistīties Latvijas un starptautisko nevalstisko organizāciju darbā.

2.5.   Biedrība var veikt saimniecisko darbību tās darbības nodrošināšanai un mērķu sasniegšanai.

2.6. Savu iespēju robežās Biedrība var materiāli atbalstīt augstus rezultātus sasniegušos biedrības sportistus.

 

3.      Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrībā var iestāties juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar sportu un kuras dod reālu un būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanai. Fiziskās personas var atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu, veicot brīvprātīgo darbu biedrības labā vai citādi, vienojoties ar biedrību, taču tās nevar iegūt biedra vai biedra kandidāta statusu.

3.2. Lai iestātos biedrībā, persona iesniedz biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam pievienojamos dokumentus nosaka valde.

3.3. Par biedra uzņemšanu biedrībā lemj valde. Valde var uzņemt personu par pilntiesīgu biedrības biedru vai kā biedra kandidātu. Viena gada laikā no valdes lēmuma par biedra kandidāta statusa piešķiršanu valde patstāvīgi vai pēc biedra kandidāta lūguma var pieņemt lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu par pilntiesīgu biedru. Ja valde šādu lēmumu nepieņem viena gada laikā no biedra kandidāta statusa piešķiršanas, attiecīgā persona zaudē biedra kandidāta statusu, bet var nekavējoties iesniegt jaunu pieteikumu par tās uzņemšanu biedrībā.

3.4. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta statusa piešķiršanu valde pieņem divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz lēmuma pieņemšanu jāuzaicina pieteicējs un jāuzklausa tā viedoklis. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Persona kļūst par biedrības biedru vai biedra kandidātu, ja valde pieņem šādu lēmumu un šī persona desmit darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas samaksā noteikto iestāšanās biedra naudu.

3.5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru vai biedra kandidātu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valdes lēmuma saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce atsaka uzņemt pieteicēju par biedru vai biedra kandidātu, pieteicējs var atkārtoti pieteikties uzņemšanai biedrībā ne agrāk kā gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma pieņemšanas dienas.

3.6. Biedrs un biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstiski paziņojot par to valdei. Biedrs un biedra kandidāts ir izstājies brīdī, kad valde saņēmusi šādu paziņojumu.

3.7. Biedru un biedra kandidātu var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja tas vairāk kā 3 mēnešus nav maksājis biedra naudu, nepilda sapulces vai valdes lēmumus, savus pienākumus vai uzņemtās saistības, vai veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem vai biedrības goda kodeksu. Biedra kandidātu var izslēgt arī tad, ja tas ar savu darbību nedod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.

3.8. Lemjot par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu valde uzaicina izslēdzamo biedru (biedra kandidātu) un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausa tā viedokli. Izslēdzamā biedra (biedra kandidāta) neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums

par izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstiski jāpaziņo izslēdzamajam biedram (biedra kandidātam) piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3.9. Valdes lēmumu par izslēgšanu no biedrības biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valda lēmuma saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē.

3.10. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu pēc savas iniciatīvas var pieņemt biedru sapulce. Biedru sapulces lēmums par biedra vai biedra kandidāta uzņemšanas atteikumu un par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu ir galīgs.

3.11. No biedrības izslēgta persona var iesniegt pieteikumu par uzņemšanu biedrībā ne agrāk kā gadu pēc izslēgšanas no biedrības. Biedrs un biedra kandidāts ir izslēgts no biedrības dienā, kad beidzas termiņš valdes lēmuma pārsūdzēšanai, bet ja lēmums pārsūdzēts – brīdī, kad pieņemts attiecīgs biedru sapulces lēmums.

 

4.      Biedru tiesības un pienākumi

4.1.    Biedriem ir tiesības:

4.1.1. piedalīties biedru sapulcēs un balsot par tajās pieņemamajiem lēmumiem, saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar biedru sapulču protokoliem, biedru sapulču un valda lēmumiem un rīkojumiem,

4.1.2. ieteikt fiziskās personas, kas ievēlamas par biedrības prezidentu, valdes locekļiem un revidentu;

4.1.3. valdes noteiktā kārtībā piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos un izmantot treniņu vajadzībām biedrības sporta inventāru, tehniskos līdzekļus un citu treniņu bāzi, izmantot biedrības simboliku un sporta formas tērpu;

 4.1.4.    iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību, izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

 4.2.    Biedriem ir pienākums:

4.2.1.   ievērot biedrības statūtus, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus un uzņemtās saistības,

 4.2.2.   maksāt biedra naudu biedru sapulces noteiktā apmērā un kārtībā,

 4.2.3.    ar savu darbību atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu;

 4.2.4.   saudzīgi izmantot biedrības resursus;

4.2.5. rūpēties, lai to rīkotajos pasākumos netiktu pieļauta nesportiska rīcība, ievērot biedrības goda kodeksu.

4.3. Biedra kandidātam ir visas tās pašas tiesības un pienākumi, kas noteikti biedram, izņemot tiesības balsot biedru sapulcēs un 4.1.2. punktā noteiktās tiesības.

4.4. Biedram un biedra kandidātam var noteikt īpašas, no biedru vispārējām saistībām atšķirīgas saistības ar valdes un attiecīgā biedra vienošanos.

 

5.      Biedrības struktūrvienības

5.1. Ar biedru sapulces lēmumu apstiprinot struktūrvienības nolikumu var izveidot biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības (treneru padomi, jaunatnes komisiju, tiesnešu kolēģiju, vecākā trenera institūciju, un citas). Struktūrvienības darbību, tiesības, pienākumus un attiecības ar biedrību nosaka struktūrvienības nolikums.

 

6.      Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1.    Biedru sapulce ir augstākā biedrības pārvaldes institūcija.

6.2. Biedru sapulci sasauc un lēmumus tajā pieņem „Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktā kārtībā, ievērojot šādus noteikumus:

6.2.1. Kārtējās biedru sapulces sasauc biedrības valde ne retāk kā vienu reizi gadā. Biedru ārkārtas sapulces var sasaukt valde vai vairāk kā viena desmitdaļa biedrības biedru.

6.2.2. Sapulces sasaucējs nosūta paziņojumu par sapulces sasaukšanu biedriem ne vēlāk kā septiņas dienas pirms sapulces, bet ja likums nenosaka ilgāku paziņošanas termiņu, tad likumā noteiktajā termiņā.

6.2.3. Biedru sapulces vada valdes priekšsēdētājs, ja sapulci sasauc valde vai vairāk kā puse biedrības biedru. Sapulce var ievēlēt citu sapulces vadītāju. Biedru sapulces darba gaita protokolējama, to nodrošina sapulces vadītājs.

6.2.4. Katram biedram sapulcē ir viena balss, neatkarīgi no biedra – juridiskās personas pārstāvēto fizisko personu (kluba biedru, sabiedrības dalībnieku vai darbinieku) skaita, darbības salīdzinošā apjoma vai citiem rādītājiem. Katru biedru sapulces balsojumos pārstāv viena tā pilnvarota fiziskā persona.

6.2.5. Katrs biedrs var norīkot dalībai sapulcē ne vairāk kā divus savus pārstāvjus, no kuriem viens ir pārstāvis, kas īsteno biedra balsošanas tiesības (6.1.3. punkts) un uzstājas biedra vārdā debatēs, bet otrs var būt klāt sapulcē un uzstāties biedra vārdā debatēs.

6.2.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no biedrības biedriem. Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

6.3.    Biedru sapulces kompetencē ietilpst:

6.3.1.   biedrības statūtu grozīšana;

6.3.2.   prezidenta, valdes un revidenta ievēlēšana;

6.3.3.    lemšana par biedrības reorganizāciju un likvidēšanu;

6.3.4.    biedrības struktūrvienību izveidošana, to nolikumu apstiprināšana;

6.3.5. biedrības gada budžeta apstiprināšana, pārskatu apstiprināšana, prezidenta, valdes un revidenta gada pārskata ziņojumu apstiprināšana;

6.3.6.    biedra naudas lieluma noteikšana biedriem un biedra kandidātiem;

6.3.7.   lemšana par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

6.3.8. lemšana par citiem jautājumiem, kas biedru sapulces kompetencē, nodoti ar šiem statūtiem, ar biedrībai saistošiem normatīvajiem aktiem, kā arī par jautājumiem, kas ir prezidenta vai valdes kompetencē, un kurus izlemt biedru sapulcē lūdz attiecīgā institūcija.

 

7.      Prezidents

7.1. Biedrības prezidents ir biedrības institūcija, kas reprezentē biedrību un šajā nolūkā pārstāv tās intereses visās iestādēs, organizācijās, uzņēmumos, kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. Prezidents biedru sapulcei ik gadu sniedz tai atskaiti par savu darbību, kā noteikts šajos statūtos.

7.2. Prezidentu ievēlē biedru sapulce uz diviem gadiem. Prezidenta prombūtnes laikā, kā arī ja prezidents nespēj veikt tā pienākumus citu iemeslu dēļ, tā funkcijas pilda valdes priekšsēdētājs.

7.3. Biedru sapulce var atteikties no prezidenta ievēlēšanas; arī šādā gadījumā tā funkcijas pilda valdes priekšsēdētājs.

7.4.  Par pienākumu pildīšanu prezidentam atlīdzību nemaksā.

 

8.      Valde

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēlē biedru sapulce uz četriem gadiem.

8.2. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem kopīgi - ar vienu valdes locekli.

8.3. Valdes priekšsēdētāju starp valdes locekļiem ievēlē biedru sapulce, aizklāti balsojot. Valdes loceklis var balsot par savu ievēlēšanu par valdes priekšsēdētāju.

8.4. Valde darbojas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu un šo statūtu noteikumiem. Valdes locekļus var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.

8.5. Valdes sēdes sasaucamas pēc vajadzības. Sēdes sasaukšanu var ierosināt jebkurš valdes loceklis. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs, nodrošinot to protokolēšanu. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie valdes locekļi.

8.6. Lēmumi sēdēs pieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm „par” un „pret” sadaloties vienādi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Ja valdes priekšsēdētājs šādā balsojumā nepiedalās, lēmums nav pieņemts.

8.7. Valdes kompetencē ietilpst jebkurš jautājums, kas nav ar likumu vai šiem statūtiem nodots vienīgi biedru sapulces kompetencē. Valde pilda šādus uzdevumus:

8.7.1.    organizē biedru sapulču lēmumu izpildi;

8.7.2. vada un pārzina biedrības lietas un mantu, rīkojas ar biedrības īpašumu saskaņā ar šiem statūtiem;

8.7.3.    reizi gadā sniedz atskaiti par savu darbu biedru sapulcei;

8.7.4.    lemj par personu uzņemšanu par biedriem vai biedru kandidātiem;

8.7.5.    lemj par biedrības naudas līdzekļu izlietojumu mērķprogrammu īstenošanai;

8.7.6. izstrādā metodiskos norādījumus un sporta treniņu darbu plānus biedrībai, apstiprina biedru līdzdalību profesionālajās vienībās;

8.7.7.   lemj par darījumu slēgšanu ar trešajām personām, ja darījuma summa pārsniedz EUR 7114;

8.7.8.   organizē biedrības lietvedību un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem;

8.7.9.   izstrādā un apstiprina biedrības biedru goda kodeksu.

8.8.   Valdes priekšsēdētājs pilda šādus uzdevumus:

8.8.1. pārstāv biedrību attiecībās ar jebkurām valsts un pašvaldību iestādēm, amatpersonām, citām juridiskajām un fiziskajām personām.

8.8.2.   sasauc un vada valdes sēdes;

8.8.3. paraksta finanšu dokumentus, rīkojas ar biedrības mantu un naudas līdzekļiem, saskaņā ar apstiprināto budžetu un mērķprogrammām. Darījumiem, kuru summa pārsniedz EUR 7114, nepieciešams valdes lēmums par šī darījuma slēgšanu un attiecīgo līdzekļu izlietojumu;

8.8.4.   izpildot biedru sapulces un valdes lēmumus, organizē un vada biedrības saimniecisko darbību, nolīgst biedrības darba organizēšanai nepieciešamo personālu.

8.9. Par pienākumu pildīšanu valdes locekļiem maksā atlīdzību, kuras lielumu nosaka ar biedru sapulces lēmumu.

 

9.      Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem. Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis vai prezidents.

9.2. Revidents veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod atzinumu par biedrības gada pārskatu, izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu. Revidents var pieaicināt speciālistus specifisku jautājumu noskaidrošanai.

9.3. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā. Rakstisku atzinumu par revīzijas rezultātiem revidents iesniedz biedru sapulcei, kā arī informatīvos nolūkos – prezidentam un valdei.

9.4.  Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.  Biedrības reorganizācija un likvidācija

10.1. Biedrība reorganizējama „Biedrību un nodibinājumu likumā” noteiktajā kārtībā.

10.2. Biedrības likvidācija veicama, ja par to likumā noteiktā kārtībā pieņemts biedru sapulces vai citas kompetentas institūcijas lēmums.

10.3. Ja likvidāciju veic uz biedru sapulces lēmuma pamata un nav citas kompetentas institūcijas, kas ieceļ likvidatoru, likvidāciju veic biedru sapulces iecelts likvidators vai likvidācijas komisija. Likvidāciju nevar veikt personas, kas bijušas biedrības valdes locekļi pēdējā valdē.

 

11.  Citi noteikumi

11.1. Personām, kas veic brīvprātīgo darbu biedrības labā, ir tiesības prasīt tādu izdevumu segšanu kas radušies brīvprātīgā darba gaitā, ja biedrība un šī persona par to rakstiski vienojusies.

 

Biedrības „Latvijas Svarcelšanas federācija”

Valdes priekšsēdētājs Eduards Andruškēvičs

bottom of page