top of page

FEDERĀCIJA | Valde

weightlifting-gym.jpg

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdi ievēlē biedru sapulce uz četriem gadiem.

 

Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem tikai visiem kopīgi vai katram no viņiem kopīgi ar valdes priekšsēdētāju.

 

Valdes priekšsēdētāju starp valdes locekļiem ievēlē biedru sapulce, aizklāti balsojot. Valdes loceklis var balsot par savu ievēlēšanu par valdes priekšsēdētāju.

 

Valde darbojas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu un šo statūtu noteikumiem. Valdes locekļus var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.

 

Valdes sēdes sasaucamas pēc vajadzības.

Sēdes sasaukšanu var ierosināt jebkurš valdes loceklis. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi valdes locekļi. Valdes sēdes vada valdes priekšsēdētājs, nodrošinot to protokolēšanu. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie valdes locekļi.

 

Lēmumi sēdēs pieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu.

Balsīm „par” un „pret” sadaloties vienādi, noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss. Ja valdes priekšsēdētājs šādā balsojumā nepiedalās, lēmums nav pieņemts.

 

Valdes sastāvs:

Eduards Andruškēvičs (valdes priekšsēdētājs) no 2021.gada 08.oktobra līdz 2025.gada 07.oktobrim, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;

Varis Sārtaputnis (valdes loceklis) no 2021.gada 08.oktobra līdz 2025.gada 07.oktobrim, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem;

Igors Očkurovs (valdes loceklis)  no 2021.gada 08.oktobra līdz 2025.gada 07.oktobrim, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem.

bottom of page