top of page

FEDERĀCIJA 

Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

3.1. Biedrībā var iestāties juridiskās personas, kuru darbība saistīta ar sportu un kuras dod

reālu un būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanai. Fiziskās personas var

atbalstīt biedrības mērķu sasniegšanu, veicot brīvprātīgo darbu biedrības labā vai citādi,

vienojoties ar biedrību, taču tās nevar iegūt biedra vai biedra kandidāta statusu.

3.2. Lai iestātos biedrībā, persona iesniedz biedrības valdei rakstisku pieteikumu. Pieteikuma

formu un tam pievienojamos dokumentus nosaka valde.

3.3. Par biedra uzņemšanu biedrībā lemj valde. Valde var uzņemt personu par pilntiesīgu

biedrības biedru vai kā biedra kandidātu. Viena gada laikā no valdes lēmuma par biedra

kandidāta statusa piešķiršanu valde patstāvīgi vai pēc biedra kandidāta lūguma var

pieņemt lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu par pilntiesīgu biedru. Ja valde šādu

lēmumu nepieņem viena gada laikā no biedra kandidāta statusa piešķiršanas, attiecīgā

persona zaudē biedra kandidāta statusu, bet var nekavējoties iesniegt jaunu pieteikumu

par tās uzņemšanu biedrībā.

3.4. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta statusa piešķiršanu valde pieņem divu nedēļu

laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Uz lēmuma pieņemšanu

jāuzaicina pieteicējs un jāuzklausa tā viedoklis. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis

lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam nedēļas

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Persona kļūst par biedrības biedru vai biedra

kandidātu, ja valde pieņem šādu lēmumu un šī persona desmit darba dienu laikā pēc

lēmuma saņemšanas samaksā noteikto iestāšanās biedra naudu.

3.5. Valdes atteikumu uzņemt par biedru vai biedra kandidātu pieteicējs var pārsūdzēt biedru

sapulcei, iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valdes lēmuma

saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē. Ja arī biedru sapulce atsaka

uzņemt pieteicēju par biedru vai biedra kandidātu, pieteicējs var atkārtoti pieteikties

uzņemšanai biedrībā ne agrāk kā gadu pēc biedru sapulces noraidošā lēmuma

pieņemšanas dienas.

3.6. Biedrs un biedra kandidāts var jebkurā laikā izstāties no biedrības rakstiski paziņojot par

to valdei. Biedrs un biedra kandidāts ir izstājies brīdī, kad valde saņēmusi šādu

paziņojumu.

3.7. Biedru un biedra kandidātu var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja tas vairāk kā 3

mēnešus nav maksājis biedra naudu, nepilda sapulces vai valdes lēmumus, savus

pienākumus vai uzņemtās saistības, vai veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem statūtiem

vai biedrības goda kodeksu. Biedra kandidātu var izslēgt arī tad, ja tas ar savu darbību

nedod būtisku ieguldījumu biedrības mērķu sasniegšanā.

3.8. Lemjot par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu valde uzaicina izslēdzamo biedru

(biedra kandidātu) un pirms lēmuma pieņemšanas uzklausa tā viedokli. Izslēdzamā

biedra (biedra kandidāta) neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums

 

par izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija rakstiski jāpaziņo izslēdzamajam

biedram (biedra kandidātam) piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3.9. Valdes lēmumu par izslēgšanu no biedrības biedrs var pārsūdzēt biedru sapulcei,

iesniedzot rakstisku sūdzību valdei piecu darba dienu laikā pēc valda lēmuma

saņemšanas. Sūdzību izskata nākamajā biedru sapulcē.

3.10. Lēmumu par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu pēc savas iniciatīvas var pieņemt

biedru sapulce. Biedru sapulces lēmums par biedra vai biedra kandidāta uzņemšanas

atteikumu un par biedra vai biedra kandidāta izslēgšanu ir galīgs.

3.11. No biedrības izslēgta persona var iesniegt pieteikumu par uzņemšanu biedrībā ne agrāk

kā gadu pēc izslēgšanas no biedrības. Biedrs un biedra kandidāts ir izslēgts no biedrības

dienā, kad beidzas termiņš valdes lēmuma pārsūdzēšanai, bet ja lēmums pārsūdzēts –

brīdī, kad pieņemts attiecīgs biedru sapulces lēmums.

bottom of page